Thứ hai, 19/04/2021

Vụ bé ɢάι 2 tuổi τử νοɴɢ bất thường sau ngày đầυ tiên đi học, chủ ƈσ sở mầm ɴoɴ chính thức lên tiếng

21/03/2021 05:04

̲C̲h̲ủ̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ú̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ố̲̲̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲:̲ ̲”̲S̲ư̲̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲̲c̲ ̲d̲i̲ễ̲̲̲n̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲á̲̲ ̲b̲ấ̲̲̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲̲̲,̲ ̲đ̲ô̲̣̲̲t̲ ̲n̲g̲ô̲̣̲̲t̲,̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲̲n̲g̲”̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲2̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲d̲ư̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲x̲ô̲n̲ ̲x̲a̲o̲,̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲n̲a̲y̲,̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ụ̲c̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲A̲n̲,̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲2̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲ ̲Đ̲ô̲,̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ì̲,̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲a̲̣̲m̲ ̲đ̲ó̲̲n̲g̲ ̲c̲ử̲̲̲a̲ ̲í̲̲t̲ ̲n̲g̲à̲̲y̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲G̲.̲,̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ứ̲n̲g̲ ̲t̲h̲ứ̲c̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲i̲ế̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲đ̲â̲y̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ú̲ ̲s̲ố̲c̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲đ̲ố̲̲̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ì̲n̲h̲.̲”̲S̲ư̲̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲̲c̲ ̲d̲i̲ễ̲̲̲n̲ ̲r̲a̲ ̲q̲u̲á̲̲ ̲b̲ấ̲̲̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲̲̲,̲ ̲đ̲ô̲̣̲̲t̲ ̲n̲g̲ô̲̣̲̲t̲,̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲̲n̲g̲”̲.̲

̲C̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲t̲ư̲ ̲t̲h̲ụ̲c̲ ̲ở̲ ̲x̲ã̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲Q̲u̲ỳ̲n̲h̲,̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲T̲r̲ì̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲c̲ơ̲ ̲s̲ở̲ ̲m̲ầ̲m̲ ̲n̲o̲n̲,̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲7̲/̲3̲,̲b̲é̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲A̲.̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲2̲0̲1̲9̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲.̲ ̲B̲u̲ổ̲i̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ớ̲p̲,̲ ̲b̲é̲̲ ̲b̲ì̲̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲̲ờ̲̲̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲ơ̲̲i̲ ̲v̲ớ̲̲̲i̲ ̲c̲á̲̲c̲ ̲b̲a̲̣̲n̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲h̲o̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲c̲h̲ủ̲̲ ̲c̲ơ̲̲ ̲s̲ở̲̲̲ ̲m̲ầ̲̲̲m̲ ̲n̲o̲n̲ ̲t̲r̲ê̲̲n̲,̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲s̲á̲̲n̲g̲ ̲1̲7̲/̲3̲,̲ ̲b̲é̲ ̲V̲ũ̲ ̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲A̲.̲,̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲2̲7̲/̲9̲/̲2̲0̲1̲9̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲l̲ớ̲p̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲.̲ ̲B̲u̲ổ̲̲̲i̲ ̲s̲á̲̲n̲g̲ ̲b̲é̲̲ ̲b̲ì̲̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲̲ờ̲̲̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ô̲̲n̲g̲ ̲c̲h̲ơ̲̲i̲ ̲v̲ớ̲̲̲i̲ ̲c̲á̲̲c̲ ̲b̲a̲̣̲n̲.̲ ̲G̲i̲á̲o̲ ̲v̲i̲ê̲n̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲h̲o̲à̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲.̲

̲T̲r̲ư̲a̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲x̲ú̲c̲ ̲c̲ơ̲m̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲A̲.̲,̲ ̲ă̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲v̲à̲i̲ ̲m̲i̲ế̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲á̲u̲ ̲k̲h̲ó̲c̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲é̲p̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲u̲ổ̲i̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ê̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲b̲é̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲m̲ô̲i̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲.̲ ̲C̲ô̲ ̲g̲i̲á̲o̲ ̲G̲.̲ ̲c̲h̲o̲ ̲h̲a̲y̲:̲”̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲̲ ̲c̲á̲̲c̲ ̲c̲ô̲̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ủ̲̲,̲ ̲đ̲ế̲̲̲n̲ ̲đ̲ầ̲̲̲u̲ ̲g̲i̲ờ̲̲̲ ̲c̲h̲i̲ề̲̲̲u̲ ̲v̲à̲̲o̲ ̲l̲a̲y̲ ̲c̲o̲n̲ ̲d̲â̲̣̲̲y̲ ̲n̲h̲ư̲̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ẫ̲̲̲n̲ ̲n̲h̲ắ̲̲̲m̲ ̲m̲ắ̲̲̲t̲,̲ ̲k̲h̲u̲ô̲̲n̲ ̲m̲ă̲̣̲̲t̲ ̲t̲á̲̲i̲.̲

̲C̲ô̲̲ ̲g̲i̲á̲̲o̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲̲n̲g̲ ̲x̲o̲a̲ ̲d̲ầ̲̲̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲h̲ư̲̲n̲g̲ ̲t̲ì̲̲n̲h̲ ̲t̲r̲a̲̣̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲̲ơ̲̲̣̲c̲ ̲c̲ả̲̲i̲ ̲t̲h̲i̲ê̲̣̲̲n̲ ̲n̲ê̲̲n̲ ̲g̲o̲̣̲i̲ ̲đ̲i̲ê̲̣̲̲n̲ ̲b̲á̲̲o̲ ̲c̲h̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲̲n̲h̲.̲ ̲S̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲̲ ̲n̲h̲à̲̲ ̲t̲r̲ư̲̲ờ̲̲̲n̲g̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲̲ờ̲̲̲i̲ ̲t̲h̲â̲̲n̲ ̲đ̲ư̲̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲b̲ê̲̣̲̲n̲h̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲̲n̲ ̲n̲h̲ư̲̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲k̲h̲ô̲̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲̲i̲”̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲,̲ ̲t̲â̲̲m̲ ̲t̲r̲í̲̲ ̲c̲ô̲ ̲v̲ô̲̲ ̲c̲ù̲̲n̲g̲ ̲r̲ố̲̲̲i̲ ̲b̲ờ̲̲̲i̲.̲ ̲G̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲̲n̲h̲ ̲c̲ô̲̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲t̲r̲ư̲̲̣̲c̲ ̲t̲i̲ế̲̲̲p̲ ̲đ̲ế̲̲̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲s̲ẻ̲̲ ̲n̲ỗ̲̲̲i̲ ̲đ̲a̲u̲,̲ ̲h̲ỗ̲̲̲ ̲t̲r̲ơ̲̲̣̲ ̲m̲ô̲̣̲̲t̲ ̲p̲h̲ầ̲̲̲n̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲p̲h̲í̲̲ ̲v̲ớ̲̲̲i̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲̲n̲h̲:̲”̲S̲ư̲̲̣̲ ̲v̲i̲ê̲̣̲̲c̲ ̲x̲ả̲̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲h̲ô̲̲n̲g̲ ̲a̲i̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲̲̲n̲.̲ ̲C̲ơ̲̲ ̲s̲ở̲̲̲ ̲t̲ô̲̲i̲ ̲c̲ũ̲̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲̲ ̲c̲ó̲̲ ̲b̲á̲̲o̲ ̲c̲á̲̲o̲ ̲l̲ê̲̲n̲ ̲c̲ơ̲̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲̲̲c̲ ̲n̲ă̲̲n̲g̲”̲.̲

H̲i̲ệ̲n̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/vu-be-gai-2-tuoi-tu-vong-bat-thuong-sau-ngay-dau-tien-di-hoc-chu-co-so-mam-non-chinh-thuc-len-tieng-d44475.html

Xem thêm

lên đầu trang