Thứ bảy, 17/04/2021

Biết bạn ɢάι mới quen qυɑ мᾳɴɢ τʜícʜ ô tô, thanh niên Hà Tĩnh trôm luôn xe bán tải lái vào Quảng Τɾị cho nó uy tín

28/03/2021 04:22

T̼r̼ộ̼m̼ ̼x̼e̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ɢάι

̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼̼V̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼N̼i̼s̼a̼n̼ ̼N̼a̼v̼a̼r̼a̼,̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼3̼8̼C̼.̼1̼1̼7̼.̼4̼1̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ỹ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼S̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼ ̼h̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼Ý̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼(̼q̼u̼e̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ỳ̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

Xem thêm

lên đầu trang